010 - 220 5087 info@hanslemmers.nl
Selecteer een pagina

Disclaimer

Hans Lemmers Uitvaart is een eenmanszaak met persoonlijke aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht. Hans Lemmers Uitvaart maakt onder andere gebruik van de handelsnamen “Erasmus Uitvaart”, “Lemmers Uitvaart” en “Hans Lemmers”. Hans Lemmers Uitvaart is gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51967308.

DISCLAIMER

Op elke toegang en/of elk gebruik van de website van Hans Lemmers Uitvaart zijn de onderstaande voorwaarden van Hans Lemmers Uitvaart van toepassing. Onder Site worden alle websites van Hans Lemmers Uitvaart verstaan, waaronder www.hanslemmers.nl.

Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door u toegang te verschaffen tot de Site van Hans Lemmers Uitvaart, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden.

Hans Lemmers Uitvaart heeft de inhoud van haar Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar Site zo actueel mogelijk te houden. Desondanks is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de Site wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de Site van Hans Lemmers Uitvaart geschiedt voor eigen rekening en risico.

De Site van Hans Lemmers Uitvaart bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van Hans Lemmers Uitvaart en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van Hans Lemmers Uitvaart en/of de aan haar gelieerde ondernemingen van toepassing op alle merken die op haar Site worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo’s van Hans Lemmers Uitvaart en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Hans Lemmers Uitvaart en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets op de Site van Hans Lemmers Uitvaart is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

Hans Lemmers Uitvaart verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de Site van Hans Lemmers Uitvaart ter beschikking zijn gesteld.

De Site van Hans Lemmers Uitvaart bevat een afgeschermd gedeelte die enkel toegankelijk is voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe niet expliciet door Hans Lemmers Uitvaart een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de Site van Hans Lemmers Uitvaart en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de Site van Hans Lemmers Uitvaart in te loggen.

Het is u niet toegestaan om de Site van Hans Lemmers Uitvaart of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en informatie voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de Site van Hans Lemmers Uitvaart of de op deze Site ter beschikking gestelde gegevens en/of informatie (mits specifiek aangegeven) op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de Site op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de Site geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS of anderszins (spammen).

Hans Lemmers Uitvaart kan niet garanderen dat haar Site te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar Site al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. Hans Lemmers Uitvaart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade.

Hans Lemmers Uitvaart is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Hans Lemmers Uitvaart genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

De Site van Hans Lemmers Uitvaart kan links naar websites of webpagina’s van derden bevatten. Hans Lemmers Uitvaart heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site van Hans Lemmers Uitvaart opnemen, betekent dat geenszins dat Hans Lemmers Uitvaart instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Hans Lemmers Uitvaart op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van Hans Lemmers Uitvaart.

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de Site van Hans Lemmers Uitvaart, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult Hans Lemmers Uitvaart terzake vrijwaren.

Hans Lemmers Uitvaart is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar Site of de inhoud daarvan. Indien en voor zover Hans Lemmers Uitvaart toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Hans Lemmers Uitvaart voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. De aansprakelijkheid van Hans Lemmers Uitvaart zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Ten aanzien van de verwerking van de aan Hans Lemmers Uitvaart verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van Hans Lemmers Uitvaart) wordt verwezen naar het geldende Privacy statement van Hans Lemmers Uitvaart.

Hans Lemmers Uitvaart behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze Site direct van kracht.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.